Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

SamoRegulacja dla Każdego

SamoRegulacja dla Każdego

Projekt „(Samo)Regulacja dla Każdego” był realizowany od sierpnia 2022 do lipca 2023 w ramach programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-2023”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez FED (Fundacja Edukacja dla Demokracji).

W projekcie przewidziano:

  1. stworzenie narzędzia (np. kart samoregulacji/gry/pakietu edukacyjnego – forma zostanie wybrana w toku realizacji)
  2. przetestowanie narzędzia na zajęciach z młodzieżą – przeprowadzenie warsztatów dla 6 grup
  3. ewaluację ciągłą, dzięki której wprowadzimy odpowiednie zmiany w narzędziu jeszcze na etapie jego tworzenia
  4. szkolenie dla praktyków, dzięki któremu poślemy stworzone narzędzie w świat
  5. stworzenie publikacji (popularno)naukowej na podstawie realizacji zadania

Narzędzie oraz publikacja dostępne są pod adresem:
https://www.taszansa.pl/karty-samoregulacja/

Projekt „(Samo)Regulacja dla Każdego” jest dopracowaniem i multiplikacją dobrej praktyki, jaką stanowią nasze warsztaty radzenia sobie ze stresem, głównie w obszarze samoregulacji. Nasza dobra praktyka – narzędzie służące nauce i wspieraniu samoregulacji (karty dla profesjonalistów wraz z niniejszą publikacją) – jest skierowana do specjalistek/ów pracujących z młodzieżą a tym samym pośrednio do młodzieży (14-19 lat).

Bazując na naszych doświadczeniach w pracy warsztatowej z młodzieżą, stworzyłyśmy narzędzie do pracy w zakresie, samoregulacji łatwe w użyciu również dla innych praktyków (nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, terapeutów). Narzędzie ma formę wzbogaconych graficznie kart zawierających ćwiczenia, praktyki, propozycje do dyskusji z młodzieżą,

Nasza dobra praktyka jest odpowiedzią na aktualną kondycję młodzieży, która po okresie pandemii i w obliczu złożonej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w dużej mierze zmaga się z niespotykanymi wcześniej na taką skalę wyzwaniami i kryzysami (nadmierny stres, niepokój o przyszłość, depresje, samookaleczenia), ale także odpowiada na kryzysy rozwojowe właściwe dla adolescencji.

W ramach projektu zaprosiliśmy młodzież i specjalistów pracujących z młodzieżą do współtworzenia kart wspierających umiejętność samoregulacji. Łącznie przewidziano 72 h dyd. warsztatów z nastolatkami i 24 h dyd. warsztatów z praktykami.

Zebranie różnorakich ćwiczeń i metod, z których na co dzień korzystamy podczas warsztatów radzenia sobie ze stresem, w jedną usystematyzowaną całość (zestaw kart), pozwala na elastyczne korzystanie z dobrej praktyki na różne sposoby (np. wykorzystanie gotowych scenariuszy do przeprowadzenia zajęć, wybór dowolnej karty jako inspiracji np. do ćwiczeń relaksacyjnych lub rozmowy o stresie, emocjach, zasobach).

Dzięki stworzeniu kart możemy podzielić się z innymi praktykami tym, co sprawdza się w naszej pracy z młodzieżą. Konieczne jest długofalowe wspieranie profesjonalistów pracujących z dziećmi i nastolatkami.  Wyposażenie ich w dodatkowe bezpłatne narzędzia, które proponujemy, może uatrakcyjnić pracę, przypominać na co dzień, że dbałość o nasz własny dobrostan psychofizyczny ma duży wpływ na relację z samym sobą i z innymi. Wyregulowany dorosły to wyregulowane dziecko/osoba nastoletnia. Celem ćwiczeń zawartych w kartach jest wzrost wiedzy nastolatków na temat zagadnień związanych ze stresem i rozwój umiejętności radzenia sobie z nim, zwiększanie odporności psychicznej, budowanie świadomości powiązań między sferą doznań cielesnych, emocji, myśli i zachowań oraz wzmacnianie ich poczucia sprawczości.

Uzupełnieniem kart jest publikacja popularnonaukowa, dostępna na stronie:

https://www.taszansa.pl/karty-samoregulacja/

Skip to content