Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Statut

STATUT TOWARZYSTWA ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI DZIECI  „SZANSA” 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. 1 

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” zwane dalej Towarzystwem „Szansa” jest  stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zamierzające w różnych formach prowadzić działalność  edukacyjną, kulturalną, sportową, szkoleniową, opiekuńczą, oświatową, wychowawczą,  terapeutyczną, socjalną, wydawniczą a także działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz  z zakresu ekologii i ochrony środowiska na rzecz dorosłych, dzieci, młodzieży i ich rodzin,  

w szczególności pochodzących ze środowisk, które nie stwarzają warunków prawidłowego rozwoju. 

Art. 2  

1. Terenem działania Towarzystwa „SZANSA” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszar Unii  Europejskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto Wołomin. 

2. Towarzystwo „SZANSA” używa zastrzeżonych symboli z nazwą Towarzystwa, określonych  w załączniku 1 

Art. 3 

Działalność Towarzystwa „SZANSA” opiera się na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia  swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz inne osoby w oparciu o umowy cywilnoprawne. 

Art. 4 

Towarzystwo „SZANSA” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.  Art. 5 

Towarzystwo „SZANSA” działa na podstawie obowiązującej ustawy „Prawo  o stowarzyszeniach”, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego  statutu.

ROZDZIAŁ II 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Art. 6 

Struktura organizacyjna Towarzystwa: 

1. Naczelną jednostką organizacyjną Towarzystwa „Szansa” są Władze Naczelne Towarzystwa,  reprezentowane przez Zarząd Główny 

2. Władze Naczelne mogą powoływać Oddziały Terenowe. Oddziały te mogą posiadać  osobowość prawną. 

3. Władze Naczelne Towarzystwa mogą powoływać stosownie do potrzeb jednostki  organizacyjne realizujące cele statutowe Towarzystwa. 

4. Oddziały Terenowe posiadające osobowość prawną mogą powoływać jednostki organizacyjne  realizujące cele statutowe Towarzystwa. 

Art. 7 

1. Wszystkie Oddziały Terenowe Towarzystwa podlegają Władzom Naczelnym Towarzystwa.  Powołane bezpośrednio przez Władze Naczelne Jednostki Organizacyjne służące realizacji celów  statutowych, pozostają jemu bezpośrednio podległe. 

2. Oddziałom Terenowym posiadającym osobowość prawną podlegają powołane przez nie jednostki  organizacyjne. 

ROZDZIAŁ III 

CELE I FORMY DZIAŁANIA 

Art. 8 

Celem Towarzystwa „SZANSA” jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom, młodzieży i ich rodzinom  oraz innym dorosłym a zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych  marginalizacją społeczną, oraz poszkodowanych w wypadkach losowych i komunikacyjnych, poprzez  wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie edukacji, oświaty, wychowania, kultury, terapii, sportu,  promocji i ochrony zdrowia, opieki i pracy socjalnej, ochrony środowiska i ekologii, a także wspieranie  środowisk edukacyjnych, wychowawczych, akademickich, wolontariuszy, studentów oraz 

profesjonalistów pracujących na rzecz dzieci i rodzin. 

Cele te realizowane są na terenach miejskich i wiejskich.

Art. 9 

Dla realizacji tego celu Towarzystwo: 

1. Organizuje i prowadzi placówki: opiekuńczo – wychowawcze, edukacyjne, interwencyjne,  szkoleniowe, ekologiczne, terapeutyczne, wsparcia, kultury i wypoczynku. 

2. Promuje i podejmuje inicjatywy opiekuńczo – wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne, kulturalne, sportowe, promujące zdrowie, ochronę środowiska i ekologię a także sprzyjające  prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży w rodzinie, stymulując i rozwijając placówki  i środowiska wychowawcze. 

3. Prowadzi działalność i spełnia świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób  poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i losowych oraz ich rodzin. 

4. Wspiera działania mające na celu pobudzenie aktywności, rozwijanie aspiracji życiowych. 5. Organizuje pracownie działań twórczych dla dzieci i młodzieży w szczególności zagrożonych  marginalizacją społeczną.. 

6. Organizuje różne formy aktywnego wypoczynku, miejsca spotkań i prezentacji dziecięcych  dokonań twórczych. 

7. Organizuje wymianę doświadczeń w zakresie opieki, wychowania, terapii, edukacji, zdrowia,  kultury, sportu i pracy socjalnej. 

8. Pomaga wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, a także  osobom bezrobotnym w społecznym i zawodowym usamodzielnianiu się.  

9. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele są zbliżone do celów Towarzystwa  „SZANSA”. 

10. Współdziała z międzynarodowymi organizacjami w dziedzinie edukacji, wychowania, kultury,  terapii, opieki i pracy socjalnej. 

11. Popularyzuje wiedzę dotyczącą opieki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sportu, zdrowia,  ekologii i ochrony środowiska, terapii, pracy socjalnej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, m.in.  poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej. 

12. Inspiruje i prowadzi badania naukowe w dziedzinie opieki, wychowania, kultury, terapii, pracy  socjalnej, zdrowia, edukacji a także ekologii. 

13. Organizuje różne formy rodzinnej opieki zastępczej, wsparcia i pomocy rodzinie w sytuacji  kryzysu. 

14. Działa na rzecz integracji społecznej. 

15. Tworzy inne formy działania na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom. 16. Organizuje i prowadzi niepubliczne ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 

W wyżej wymienionym zakresie Towarzystwo prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną.

ROZDZIAŁ IV 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

Art. 10 

Członkowie Towarzystwa „SZANSA” dzielą się na: 

∙ zwyczajnych, 

∙ wspierających. 

Art. 11 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa „SZANSA” może zostać każda osoba fizyczna  zainteresowana jego celami. 

2. Do Towarzystwa „SZANSA” mogą również wstępować jako członkowie zwyczajni cudzoziemcy nie  mający miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 12 

1. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego  Towarzystwa lub Zarządu Oddziału Terenowego. 

2. Centralny rejestr członków prowadzi Zarząd Główny. 

3. Zarząd Oddziału Terenowego winien zawiadamiać w ciągu dziesięciu dni Zarząd Główny  o przyjęciu każdego nowego członka Towarzystwa. Nie zgłoszona osoba nie nabywa biernego  i czynnego prawa wyborczego. 

Art. 13 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

∙ biernego i czynnego prawa wyborczego (poza małoletnimi poniżej 16 lat), 

∙ korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa. 

Art. 14 

Towarzystwu Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” zabrania się: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej  członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają  w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu  przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników  oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie  bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa „SZANSA”. 

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub pracownicy oraz ich osoby  bliskie.  

Art. 15 

Obowiązkiem członków zwyczajnych jest: 

∙ Postępowanie zgodne ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa. ∙ Branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa. 

∙ Opłacanie składek członkowskich. 

Art. 16 

Członkostwo wygasa na skutek: 

∙ Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie. 

∙ wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego oraz Oddziału Terenowego w przypadku  nie wywiązywania się z obowiązków określonych Art. 15.  

∙ Utraty osobowości prawnej lub zdolności do czynności prawnych członka – osoby prawnej. 

Art. 17 

Od uchwały w sprawach członkowskich (nieprzyjęcie, wykluczenie) zainteresowanemu przysługuje  odwołanie do właściwego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia  odpisu uchwały. 

Art. 18 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz  Towarzystwa „SZANSA” pomoc finansową lub rzeczową. 

2. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia w działalności Towarzystwa „SZANSA”  i realizacji jego celów. Osobiście bądź przez swych przedstawicieli mogą uczestniczyć w Walnym  Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

Art. 19 

Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub  Oddziału Terenowego. Ustalenia art. 12 pkt. 2 i 3 obowiązuje odpowiednio. 

ROZDZIAŁ V 

WŁADZE TOWARZYSTWA 

V.1 WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA 

Art. 20 

Władzami naczelnymi Towarzystwa są: 

∙ Walne Zgromadzenie Członków 

∙ Zarząd Główny 

∙ Komisja Rewizyjna. 

Art. 21 

Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, o ile statut nie stanowi inaczej.  W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Głosowanie odbywa się  jawnie, chyba że zebrani podejmą uchwałę o głosowaniu tajnym. 

Art. 22 

1. W przypadku ustąpienia lub braku możliwości sprawowania funkcji we władzach wybieralnych  Towarzystwa „SZANSA”, skład osobowy tych władz uzupełnia się spośród osób, które  kandydowały do tych władz, lecz nie zostały wybrane, a które otrzymały w kolejności  największą liczbę głosów. 

2. Członkowie władz mogą być odwoływani w trakcie kadencji przez Zgromadzenie Członków. 3. Jeżeli w ciągu kadencji władz zajdzie konieczność uzupełnienia składu osobowego Zarządu  bądź Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo powoływania w ich skład osoby,  która kandydowała do władz, lecz nie została wybrana, a która otrzymała w kolejności  największą liczbę głosów. 

4. W przypadku niemożności uzupełnienia składu osobowego władz Oddziału w sposób określony  w ust. 3 Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które w wyborach  uzupełni osobowy skład władz Oddziału.

5. W przypadku gdy warunki określone w pkt. 2 są niemożliwe do spełnienia, właściwy Zarząd  zwołuje w terminie 30 dni Walne Zgromadzenie Członków celem uzupełnienia składu  osobowego władz. 

6. Podejmowane w tym czasie uchwały są ważne, jeżeli skład osobowy stosownego organu liczy  co najmniej 2/3 wybranych członków. 

V.1.1 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA 

Art. 23 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa „SZANSA”. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz do roku i zwoływane jest przez Zarząd.  Zarząd powiadamia członków o czasie, miejscu i porządku obrad pisemnie najpóźniej na 10 dni  przed planowanym terminem.  

3. Zarząd Oddziału Terenowego jest powiadamiany najpóźniej na 20 dni przed planowanym  terminem Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Jest zobowiązany do powiadomienia swoich  członków w terminie jak w pkt.2 

Art. 24 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. 

2. Wybór prezesa, członków zarządu i komisji rewizyjnej Towarzystwa. 

3. Określenie podstawowych wytycznych do programu działania Towarzystwa. 4. Uchwalenie zmian Statutu. 

5. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. 

6. Podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem dyskusji. 

7. Uchwalenie wysokości składek. 

8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i jego Oddziałów Terenowych. 9. Rozpatrzenie odwołań w sprawach członkowskich i sporów między członkami. 

Art. 25 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co  najmniej połowy członków w pierwszym terminie, zaś bez względu na liczbę obecnych w drugim  terminie.  

2. Głosowania Walnego Zgromadzenia Członków są jawne, chyba, że Zgromadzenie podejmie  uchwałę o głosowaniu tajnym.

Art. 26 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególności  z inicjatywy 1/5 ogółu członków, z inicjatywy Zarządu Głównego lub na żądanie Komisji  Rewizyjnej. 

2. Zasady powiadamiania członków o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Członków są analogiczne jak w art. 23. 

V.1.2 ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA 

Art. 27 

1. Zarząd Główny liczy 3 – 5 członków i jest organem wykonawczym Towarzystwa. Na pierwszym  posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Posiedzenia  Zarządu są zwoływane przez sekretarza Zarządu co najmniej raz na ½ roku. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagane jest zgodne oświadczenie  Prezesa lub Wiceprezesa i członka Zarządu albo innej upoważnionej przez Zarząd osoby. 

Art. 28 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1. Określenie kierunków działalności Towarzystwa na podstawie uchwał i postanowień Walnego  Zgromadzenia. 

2. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa. 

3. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz. 

4. Delegowanie członków Towarzystwa do reprezentowania Stowarzyszenia w innych gremiach. 5. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Głównego, oraz stałych lub czasowych sekcji  Towarzystwa w celu wykonania określonych zadań oraz nadzorowanie ich działalności. 6. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków. 

7. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami. 

8. Składanie sprawozdań Walnemu zgromadzeniu Członków. 

9. Rozpatrywanie sporów między członkami. 

10. Zawieszanie działalności Oddziałów. 

V.1.3 KOMISJA REWIZYJNA 

Art. 29 

1. Komisja rewizyjna liczy 3 członków i jest organem kontrolnym Towarzystwa. Na swoim pierwszym  posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Działa w oparciu o regulamin Komisji Rewizyjnej, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku  pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

Art. 30 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy; 

1. Kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Towarzystwa. 2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i  żądanie wyjaśnień. 

3. Przedstawienie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu. 

4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego. 5. Opracowanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej i przedstawienie do zatwierdzenia przez Walne  Zgromadzenie Członków Towarzystwa. 

V. 2 ODDZIAŁY TERENOWE TOWARZYSTWA „SZANSA” 

Art. 31 

1. Oddziały terenowe Towarzystwa „SZANSA” mogą być tworzone na obszarze gminy, powiatu lub  kilku gmin i powiatów, o ile liczba członków Towarzystwa „SZANSA” na obranym obszarze  przekroczy liczbę 15 członków. Oddział taki działa w oparciu o niniejszy statut Towarzystwa  „SZANSA”. 

2. Uchwałę o utworzeniu oddziału terenowego wraz z określeniem obszaru jego działania podejmuje  Zarząd Główny Towarzystwa „SZANSA”. 

3. W przypadku nieprzestrzegania celów i zasad statutowych przez Oddział Terenowy Towarzystwa  „SZANSA”, Zarząd Główny Towarzystwa „SZANSA” może podjąć uchwałę o: 

∙ zawieszeniu Zarządu Oddziału lub Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i zwołaniu Walnego  Zgromadzenia Członków, 

∙ wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o podjęcie decyzji o likwidacji Oddziału  Terenowego 

4. Przepisy art. 21 i 22 w stosunku do Władz Oddziału Terenowego obowiązują odpowiednio.

V.2.1 WALNE ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU. 

Art. 32 

Organami władzy oddziału terenowego Towarzystwa „SZANSA” są: 

1. Walne Zgromadzenia Członków Oddziału. 

2. Zarząd Oddziału. 

3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna. 

Art. 33 

1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego Towarzystwa „SZANSA” jest Walne Zgromadzenie  Członków Oddziału. 

2. W skład Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału wchodzą wszyscy członkowie Oddziału oraz  z głosem doradczym członkowie wspierający.  

Art. 34 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy: 

1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału i oddziałowej Komisji Rewizyjnej. 2. Wybór i odwołanie władz Oddziału – Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. 3. Określenie podstawowych wytycznych do programu działania Oddziału.  

4. Zatwierdzenie regulaminów Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. 

Art. 35 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy  obecności co najmniej połowy członków Oddziału w pierwszym terminie, zaś bez względu na  liczbę obecnych w drugim terminie. 

2. Głosowania Walnego Zgromadzenia Oddziału są jawne, chyba że Zgromadzenie podejmie uchwałę  o głosowaniu tajnym.  

3. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje wybrany przez Zarząd Główny  pełnomocnik. 

Art. 36 

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału odbywa się 1 raz w roku, a zwoływane jest przez Zarząd  Oddziału. Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału o terminie, miejscu i porządku obrad  pisemnie najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem.

Art. 37 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwoływane z inicjatywy 1/5  ogółu członków Oddziału, z inicjatywy Zarządu Oddziału, na wniosek Oddziałowej Komisji  Rewizyjnej oraz na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa „SZANSA”. 

2. Zasady powiadamiania członków oddziału o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału są analogiczne jak w art. 36. 

V.2.2 ZARZĄD ODDZIAŁU TERENOWEGO 

Art. 38 

1. Zarząd Oddziału Terenowego kieruje bieżącą działalnością Oddziału. 

2. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków  Oddziału. Zgromadzenie to wybiera także prezesa Zarządu Oddziału. 

3. Zarząd Oddziału na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona wiceprezesa Zarządu  Oddziału, sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez sekretarza  Zarządu Oddziału przynajmniej 1 raz na kwartał. 

4. Przepisy artykułu 27 pkt. 2 obowiązują Zarząd Oddziału odpowiednio. 

Art. 39 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

1. Kierowanie bieżącą działalnością Oddziału. 

2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz. 

3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału. 

4. Realizacja uchwał zgromadzenia Członków Oddziału, Walnego Zgromadzenia Członków oraz  Zarządu Głównego Towarzystwa „SZANSA”. 

V. 2. 3 ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA 

Art. 40 

1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie  Członków Oddziału. 

2. Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybierają na pierwszym posiedzeniu ze swego  grona Przewodniczącego. 

Art. 41 

Do kompetencji Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Czuwanie nad przestrzeganiem przez władze Oddziału postanowień statutu.

2. Kontrola działalności finansowej oddziału. 

3. Składanie wniosków z przeprowadzonych kontroli. 

4. Składanie Walnemu zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdania ze swej działalności. 

Art. 42 

1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności i odbywa swoje posiedzenia z własnej  inicjatywy lub na zlecenie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa „SZANSA”. 

2. Oddziałowa Komisja Rewizyjna zwoływana jest przez przewodniczącego tej komisji. 

ROZDZIAŁ VII 

MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

Art. 43 

Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo posiada majątek składający się z: ∙ funduszy wpływających ze składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących  w Towarzystwie, 

∙ darowizn, dotacji i zapisów, 

∙ funduszy pochodzącym z działalności odpłatnej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa. 

Art. 45 

Wszelkie dokumenty księgowe i finansowe podpisują dwie osoby: prezes lub wiceprezes i jeden  członek Zarządu bądź inne upoważnione przez Zarząd osoby.  

Art. 46 

Wszelkie dochody Towarzystwa przeznaczane są na działalność Statutową Towarzystwa. 

Art. 47 

1. W przypadku likwidacji Oddziału Terenowego – likwidacji dokonuje Zarząd Oddziału Terenowego. 2. W przypadku braku możliwości wywiązania się z tego obowiązku przez Zarząd Oddziału  Terenowego, Zarząd Główny powołuje likwidatora Oddziału Terenowego. 

3. Pozostały po likwidacji majątek Oddziału Terenowego przejmuje Zarząd Główny Towarzystwa  „SZANSA”.

Skip to content