Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Polityka prywatności

 

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), poniżej podajemy informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem  podanych przez Ciebie danych jest Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 111a/113, 03-549 Warszawa, e-mail: taszansa@gmail.com, zwany dalej Stowarzyszeniem. 

Nadzór nad bezpieczeństwem Państwa danych sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

PODSTAWĄ PRAWNĄ  przetwarzania Twoich danych osobowych są:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (w przypadku działalności płatnej Stowarzyszenia)

– art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadań publicznych oraz realizowanych w interesie publicznym (w przypadku projektów dofinansowanych ze środków publicznych realizowanych przez Stowarzyszenie)

– art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak obowiązki sprawozdawcze i kontrolne ze strony grantodawcy

Polityka Prywatności obowiązuje od 1.01.2019r.

CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań publicznych oraz odpłatnych działań statutowych Stowarzyszenia (w tym: ewaluacji, monitoringu, rekrutacji, komunikacji w procesie naboru uzupełniającego, promocji i sprawozdawczości oraz w celach archiwalnych, nadzoru i audytu) oraz poddania się ewentualnej kontroli wykonania zadania publicznego ze strony grantodawcy.

Państwa dane osobowe będą udostępniane partnerom danego projektu i grantodawcom oraz podwykonawcom w oparciu o umowy powierzenia.

Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa jako podmiotu przetwarzającego (w przypadku projektu „Ta Szansa dla Rodzin”).

ZAKRES DANYCH obejmuje:

Twoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy, email, adres zamieszkania, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka/jego wiek i inne wymagane do realizacji zadania publicznego (opisane w poszczególnych formularzach projektowych).

TWOJE UPRAWNIENIA 

Na zasadach oraz warunkach określonych w Ustawie oraz RODO masz prawo do: 

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
  • przenoszenia danych, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych osobowych Twojego dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym narusza przepisy RODO; 

Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

MARKETING

W poszczególnych formularzach rejestracji na zajęcia umieszczona została zgoda na wysyłkę informacji marketingowych o naszych działaniach. Wyślemy je Ci tylko, jeśli wyraziłeś na to zgodę. Zgodę w każdej chwili możesz wycofać.

RETENCJA DANYCH:

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Administratora zadań polegających na promocji wyników oraz informowaniu o przebiegu wymienionego zadania, jak również polegających na dopełnieniu obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych oraz informacyjnych lub do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w w/w zadaniu przez okres 5 lat po zakończeniu projektu.

PLIKI COOKIES

By lepiej poznać Twoje potrzeby i dostosować się do nich na nasze stronie wykorzystujemy technologię “cookies”. Dzięki nim możesz korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Są one zapisywane w pamięci twojego urządzenia i nie powodują zmian w jego ustawieniach. Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies (korzystając z opcji przeglądarki oraz blokować wykorzystywanie plików w przyszłości).

Stowarzyszenie wykorzystuje ciasteczka w celu:

  1. zapamiętania informacji o Twojej sesji 
  2. zapamiętania Twoich preferencji 
  3. statystycznym
  4. marketingowym

W celu zarządzania cookies należy wybrać opcję przeglądarki. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w związku z Twoimi danymi osobowymi lub Polityką Prywatności, napisz na adres e-mail: zarzad@taszansaold.local w tytule wpisująć odpowiednie zagadnienie.

Skip to content