Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Ta Rodzinka 2021-2024

“Ta Rodzinka” XII 2021-VI 2024

 to udoskonalona kontynuacja projektu dla rodzin z małymi dziećmi przygotowana na bazie analizy wieloletnich doświadczeń pracowników Stowarzyszenia, rozszerzająca ofertę Warszawskiego Klubu dla Rodzin „TA Szansa ” o nowe elementy zajęć i grupę odbiorców (uwaga – projekt dedykowany do wszystkich rodzin z małymi dziećmi – w wieku 0-6 – z terenu m.st. Warszawy).

Przygotowana oferta zajęć dla rodzin obejmuje: 

  • zajęcia rodzinne, sensoryczno-edukacyjne BAŁAGANKI, realizowane również weekendowo,
  • zajęcia adaptacyjne przygotowujące dzieci do przedszkola SzansoPrzedszkole,
  • zajęcia nastawione na usprawnianie rozwoju dziecka BOBO GADKI wraz z aspektem psychoedukacyjnym dla opiekunów, 
  • międzykulturowe spotkania rodzinne – KULTURA Tą Szansą, realizowane również weekendowo,
  • wsparcie psychologiczne konsultacyjne dla dzieci w celu wczesnego rozpoznania trudności

Cele główne zadania:

 – Tworzenie przyjaznych warunków do integracji i rozwoju rodzin z dziećmi 

– Umacnianie więzi wewnątrzrodzinnych i kontaktów z innymi rodzicami, 

– Zwiększenie uczestnictwa rodzin z dziećmi w życiu społecznym, zapobieganie ich izolacji

 – Zwiększenie poziomu wiedzy rodzicielskiej na temat opieki i wychowania dziecka

– Rozwijanie współpracy w środowisku w zakresie promowania kultury na rzecz rodzin z małymi dziećmi 

– Promowanie pozytywnego wizerunku Warszawskich Klubów dla Rodzin

Bałaganki:

Zajęcia sensoryczno-plastyczne – warsztaty brudnych rąk. Bałaganki to zajęcia mające na celu wspierać m.in. samodzielność, kreatywność i współpracę. Dzieci w odpowiednio przygotowanym do działania otoczeniu, wolnej dobrze zabezpieczonej przestrzeni mają możliwość dowolnego doświadczania materiałów. Samodzielnie przygotowują np. masy plastyczne, farby – jednocześnie aktywizując wszystkie swoje zmysły. Bałaganki są dla dzieci również okazją do kontaktu z rówieśnikami. Zajęcia przede wszystkim rozwijają komunikację, uczą wychodzenia ze schematów, poznawania nowych form wyrazu, wspierają rozwój poznawczy, wzmacniają wiarę we własne możliwości, pokazują, że można wprowadzać zmiany, ulepszenia, eksperymentować. 

Czas trwania zajęć: 1,5 godz. (wraz z przygotowaniem sali i sprzątaniem)

 Liczba grup: 2

 Częstotliwość: śr.1 x w miesiącu x 2 grupy. Liczba uczestników/1 grupa: do 10 dzieci, 10 opiekunów, łącznie max 20 osób 

Prowadzący: 2

SzansoPrzedszkole

Zajęcia dla dzieci wraz programem przygotowania rodziców do momentu rozstania i adaptacji. Zajęcia te rozwijają małą i dużą motorykę, usamodzielniają, pobudzają zmysły i wyobraźnię, a przede wszystkim dają szansę na długofalowe przygotowanie dziecka (i rodziców też) do wkroczenia w przedszkolne życie. Dzieci w przyjaznym i bezpiecznym miejscu mają możliwość nauki komunikowania własnych potrzeb, umiejętności nazwania i wyrażenia emocji, poradzenia sobie z rozstaniem z rodzicem, poznania nowych zasad i planu rutyn, ćwiczenia samodzielności podczas jedzenia, czynności higienicznych i innych. Spotkania te przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dziecka i wykształcenia pozytywnych interakcji z grupą rówieśników. Na zajęciach wykorzystywane są elementy zajęć muzyczno-ruchowych, rytmicznych, plastycznych, artystycznych, edukacyjnych, sensorycznych i relaksacyjnych.

 Czas trwania: 3 godz. 

Liczba grup: 1 

Częstotliwość: 1 x w tygodniu 

Liczba uczestników/1 grupa: do 8 dzieci, 8 rodziców/opiekunów 

Prowadzenie: 2 osoby, specjalista wspomagany przez wolontariusza 

BOBO GADKI

Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez psychologa z podziałem na 2 grupy wiekowe (0-1,5 r.ż) oraz (1,5-3 r.ż) – obserwacja psychologiczna interakcji w diadzie rodzic-dziecko w zabawie swobodnej oraz elementy zabawy kierowanej, nastawionej na wspieranie wczesnego rozwoju dzieci i wczesnych relacji opiekun – dziecko. Elementy psychoedukacji dla rodziców – mini warsztaty z obszaru psychologii małego dziecka. Podczas zajęć dowiecie się, jak mówić, żeby być lepiej słyszanym i rozumianym przez dzieci oraz w jaki sposób wspierać prawidłowy rozwój dziecka i waszej relacji w codziennym życiu. Na co zwrócić uwagę pod kątem rozwoju psychoruchowego – czego unikać, co i jak powtarzać. Ponadto spotkania mają na celu pomoc w tworzeniu więzi, wspierającej relacji i przejrzystej komunikacji z dzieckiem oraz poznanie sposobów na nawiązanie i utrzymywanie z nim kontaktu przez, z czasem, coraz dłuższą chwilę 😊 . Zajęcia będą miały dwie części: w pierwszej większą rolę odgrywać będą dla nas dzieci, a druga służyła będzie wymianie doświadczeń, jakimś zapytaniom, bieżącym tematom około macierzyńskim przy kawie i bawiących się przy nas maluchach.

 Czas trwania zajęć: 1,5 godz. 

Liczba grup: 2 (podział na grupy wiekowe 0-1,5 lat oraz 1,5- 3 lat) 

Częstotliwość: 1 x w tygodniu. Liczba spotkań: 100 Liczba uczestników/1 grupa: do 10 dzieci , 10 opiekunów, łącznie max 20 osób 

Prowadzący: 1 specjalista/psycholog, czasami wspomagany przez wolontariusza 

Zajęcia wielokulturowe “KULTURA Tą Szansą”

Cykliczne spotkania międzykulturowe dla dzieci w wieku 0-6 oraz ich opiekunów. Celem działania jest wzbudzenie ciekawości innych kultur u dzieci, zdobycie nowej wiedzy, uwrażliwienie na inność, a w efekcie wzrost tolerancji. Dodatkowo efektem działania będzie integracja rodzin na Targówku – zarówno polskiego pochodzenia jak i rodzin z różnych stron świata – poprzez wspólną zabawę. Zajęcia będą polegały na wspólnym gotowaniu potraw z różnych stron świata (zajęcia kulinarne), na zajęciach kreatywnych będziemy poznawać i tworzyć tradycyjne rękodzieła inspirowane różnymi kulturami, planowane jest także wspólne świętowanie uroczystości z innych zakątków świata. Przewidujemy również zapraszanie gości z różnych stron świata, którzy są mieszkańcami Targówka. Czas trwania zajęć: 2 godz. (wraz z przygotowaniem) 

Liczba grup: 1 

Liczba spotkań : 27

Częstotliwość: średnio 1 x w miesiącu (z uwzględnieniem wakacyjnej przerwy) Liczba uczestników/1 grupa: do 10 dzieci , 10 opiekunów, łącznie max 20 osób Prowadzący: 2 osoby-specjalistki na co dzień zajmujące się edukacją międzykulturową oraz pracujące z dziećmi i rodzinami z doświadczeniem migracji. Ocena ryzyka wraz z sposobem na jego monitorowanie : – wytyczne epidemiologiczne- sposób podział zajęć na 2 grupy z mniejszą liczbę uczestników i skróconym czasem zajęć wraz z czasem na przewietrzenie zajęć i/lub prowadzenie zajęć w systemie on-line, – czynnik ludzki i losowy, zmiany w kadrze/ ryzyko zmniejsza współpraca z wieloma specjalistami i doprecyzowanie planu stażowego

Wsparcie psychologiczne – konsultacyjne, diagnostyczne 

Dodatkowo w ramach projektu chcemy zapewnić wsparcie konsultacyjne psychologa. Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci, u których zaobserwowano trudności rozwojowe oraz dla rodziców potrzebujących wsparcia w zakresie wczesnej diagnostyki, a także trudności wychowawczych i relacyjnych. Pogłębiona obserwacja psychologiczna rozwoju dziecka, przygotowanie indywidualnego planu terapeutycznego mającego na celu wspieranie rozwoju dziecka w obszarach, w których zaobserwowano wczesne trudności. Zakup narzędzi diagnostycznych pozwoli nam precyzyjnie określić trudności dziecka i przygotować plan terapeutyczny. 

Liczba godzin: 93, średnio 3-4 godz./m-c/względem potrzeb

Skip to content