Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

LSW na Targówku Mieszkaniowym

Lokalny System Wsparcia (LSW) jest całościową ofertą działań mających na celu wyrównanie szans i przeciwdziałanie marginalizacji określonych grup społecznych z dzielnic objętych procesem rewitalizacji, w tym przypadku Targówka Mieszkaniowego. Projekt stanowi odpowiedź na coraz powszechniej występujące, negatywne zjawiska dotyczące niekorzystnych zmian struktury społecznej (zaburzenia własnej wartości, trudności w nawiązaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, problemy z przyswajaniem wiedzy, brak zainteresowań i rozwoju własnych pasji); zaburzenia funkcjonowania społeczności lokalnej (problemy alkoholowe i narkomania rodziców, opiekunów czy młodzieży; niewydolność wychowawcza, ubóstwo, odmienność kulturowa).

Organizacje wchodzące w skład konsorcjum: 

Print
logo_cswtd
tpd
swietlica-pod-aniolem
szansa01
logo_ave

Z ramienia O.T. TRAD SZANSA Warszawa Ochota, głównym wykonawcą działań związanych z realizacją projektu My-SąSiedzi jest O.T. TRAD Szansa Warszawa Targówek. W/w działania realizowane są w lokalu TaSzansa przy ul. Radzymińskiej 111a/113.

Partnerzy projektu:

  • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego. (ul. Gościeradowska 18/20)
  • Szkoła Podstawowa  nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka (ul. Remiszewska 40)
  • Gimnazjum nr 141 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (ul. Trocka 4)
  • Zespół Szkół  nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi ( w tym Gimnazjum nr 142 im. Roberta Schumana (ul. Olgierda 35/41)
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Odrowąża
  • Biblioteka przy ul. Kuflawskiej
  • Teatr Rampa
  • Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek m. st. Warszawy
  • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Założenia/cele projektu:

1. Wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży uczestniczących w zadaniu poprzez ich udział w kompleksowych formach pomocy i aktywności, dopasowanych do potrzeb danego dziecka i jego rodziny.

2. Aktywizacja do zmiany oraz reintegracja dzieci i młodzieży oraz ich rodzin uczestniczących w zadaniu, poprzez wzmocnienie i rozwijanie ich potencjału, podnoszenie kompetencji społecznych i osobistych oraz zmniejszanie natężenia zachowań ryzykownych i problemowych.

3. Zwiększenie efektywności i skuteczności pracy instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego objętego zadaniem, poprzez poprawę współdziałania, komunikacji, przepływu i upowszechnienia informacji, podniesienie kompetencji merytorycznych, wypracowanie wspólne standardów systemowej pomocy dziecku i rodzinie w jego środowisku lokalnym (LSW).

Adresaci Projektu:

Adresatami bezpośrednimi projektu są dzieci i młodzież (oraz rodzice lub opiekunowie prawni i ich rodziny) zagrożeni wykluczeniem społecznym; żyjąca w izolacji społecznej, z tendencją do pozostawania poza instytucjonalnym systemem wsparcia.  Minimum 250 osób w intensywniejszej opiece w zadaniu, oraz ponad 800 osób biorących udział w sporadycznych działaniach, w wieku 6-18 lat, zamieszkująca lub przebywająca w obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym, objęta Lokalnym Programem Rewitalizacji, zgodnie z zaznaczeniem na mapie załączonej do ogłoszenia konkursowego, z obszaru Targówka mieszkaniowego, ze szkół podstawowych nr 28 i 114 oraz gimnazjów nr 141 i 142  (między  ul. Radzymińską, Gilarską, Św. Wincentego, nasypem kolejowym); w tym minimum 50% ze szkół z terenu Targówka wskazanych w ogłoszeniu konkursowym.

Odbiorcami są również rodziny w tym rodzice / opiekunowie prawni – co najmniej 250 osób, oraz inni rodzice ze środowiska włączający się do form animacyjnych czy korzystający z zajęć edukacyjnych – co najmniej 300 osób.

Skip to content