Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

LSW na Targówku 2018-2020

Lokalny System Wsparcia (LSW) jest całościową ofertą działań mających na celu wyrównanie szans i przeciwdziałanie marginalizacji określonych grup społecznych z dzielnic objętych procesem rewitalizacji, w tym przypadku Targówka Mieszkaniowego. Projekt stanowi odpowiedź na coraz powszechniej występujące, negatywne zjawiska dotyczące niekorzystnych zmian struktury społecznej (zaburzenia własnej wartości, trudności w nawiązaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, problemy z przyswajaniem wiedzy, brak zainteresowań i rozwoju własnych pasji); zaburzenia funkcjonowania społeczności lokalnej (problemy alkoholowe i narkomania rodziców, opiekunów czy młodzieży; niewydolność wychowawcza, ubóstwo, odmienność kulturowa).

Organizacje wchodzące w skład konsorcjum: 

Print
tpd
swietlica-pod-aniolem
logo_ave

Miejsca realizacji projektu:

 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie (ul. Gościeradowska 18/20)
 • Szkoła Podstawowa  nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (ul. Remiszewska 40)
 • Szkoła Podstawowa nr 377 im. mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Warszawie (ul. Trocka 4)
 • Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie (ul. Mieszka I 7)
 • Środowisko otwarte: podwórka, ulice, tereny zielone, Park Wiecha, Orlik, boiska szkolne, otwarte miejsca publiczne itd.
 • Ta Szansa, ul. Radzymińska 111a/113 w Warszawie
 • Budynek Parafii św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa
 • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Ogińskiego 1, 03-318 Warszawa
 • Zespół Zacisze Stowarzyszenia dla Rodzin, ul. Pszczyńska 26 m. 57 oraz ul. Nefrytowa 12
 • Ośrodki OPS
 • Teatr Rampa

Założenia/cele projektu:

1. Wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży uczestniczących w zadaniu poprzez ich udział w kompleksowych formach pomocy i aktywności, dopasowanych do potrzeb danego dziecka i jego rodziny.

2. Aktywizacja do zmiany oraz reintegracja dzieci i młodzieży oraz ich rodzin uczestniczących w zadaniu, poprzez wzmocnienie i rozwijanie ich potencjału, podnoszenie kompetencji społecznych i osobistych oraz zmniejszanie natężenia zachowań ryzykownych i problemowych.

3. Zwiększenie efektywności i skuteczności pracy instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego objętego zadaniem, poprzez poprawę współdziałania, komunikacji, przepływu i upowszechnienia informacji, podniesienie kompetencji merytorycznych, wypracowanie wspólne standardów systemowej pomocy dziecku i rodzinie w jego środowisku lokalnym (LSW).

Adresaci Projektu:

Adresatami bezpośrednimi projektu są dzieci i młodzież (oraz rodzice lub opiekunowie prawni i ich rodziny) zagrożeni wykluczeniem społecznym; żyjąca w izolacji społecznej, z tendencją do pozostawania poza instytucjonalnym systemem wsparcia.  Minimum 250 osób w intensywniejszej opiece w zadaniu, oraz ponad 800 osób biorących udział w sporadycznych działaniach, w wieku 6-18 lat, zamieszkująca lub przebywająca w obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym, objęta Lokalnym Programem Rewitalizacji, zgodnie z zaznaczeniem na mapie załączonej do ogłoszenia konkursowego, z obszaru Targówka, ze szkół podstawowych nr 28, 114, 377 i 58.

Skip to content