Wolontariat

wolontarian

Nasze stowarzyszenie jest otwarte dla wolontariuszy. Ludzi dobrej woli którzy są gotowi włączyć się w nasze działania. Mamy tylko jeden wymóg. Potrzebujemy Twojego czasu, który możesz nam poświęcić. Powierzone Ci zadania dopasujemy do Twoich możliwości i umiejętności. Szukamy ludzi, którzy pomogą nam pomagać innym. Wesprzyj nas w działaniach, pokażmy, że warto pomagać, że bezinteresowność w dzisiejszych czasach to nie przeżytek.

Jesteśmy otwarci na każdą formę oferowanej przez Ciebie pomocy. Tę bezpośrednią jak i zdalną. Poszukujemy specjalistów, doświadczonych w różnych dziedzinach osób gotowych podzielić się swoją wiedzą z innymi. Potrzebujemy również tych, którzy specjalistami jeszcze nie są, lecz pragną wzbogacić się w nowe doświadczenia i umiejętności, oferując nam swoje zaangażowanie i czas.

Co gwarantujemy?

Satysfakcję z działań. Szacunek. Poczucie, że jesteś potrzebny innym. Że możesz swymi działaniami wpłynąć na życie drugiego człowieka. Nabycie konkretnych umiejętności. Włączanie do realizacji projektów i realny wpływ na te nowo tworzone. Nawiązanie nowych, wartościowych znajomości i relacji. Odkrycie dotychczas nie dostrzeżonych pasji. Z każdym wolontariuszem zostaje podpisana Umowa o Świadczenie Usług Wolontarystycznych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Aplikacja:

Osoby zainteresowane obszarem działalności naszego Stowarzyszenia i odbycia u nas wolontariatu, prosimy o wysłanie zgłoszenia pod adres email: taszansa@gmail.com, lub kontakt bezpośredni przy ul. Radzymińskiej 111a/113 w naszym lokalu TaSzansa.

staz-i-wolontariat-to-nie-tosamo

wolontariat

 

 

 

Czy zostając wolontariuszem nie utracę zasiłku dla bezrobotnych?

Bezrobotny, który zostaje wolontariuszem nie utraci prawa do zasiłku. Kwestia ta jest uregulowana przez art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Zgodnie z zapisami w ustawie, „nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z korzystającym”.

Powyższe jednak nie zwalnia z obowiązków, jakie nakłada na bezrobotnego ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wolontariusz w dalszym ciągu jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej oraz jest zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie.

Osoba bezrobotna może więc podpisać porozumienie i stać się wolontariuszem bez utraty uprawnień wynikających ze statusu bezrobotnego. Z kolei wolontariusz może się zarejestrować jako bezrobotny i korzystać z zasiłku, oczywiście jeśli spełnia wszystkie warunki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czy podpisując umowę o świadczeniu usług wolontarystycznych stanę się pracownikiem?

Wolontariusz nie jest pracownikiem, ponieważ za wykonanie świadczenia na rzecz korzystającego nie pobiera wynagrodzenia i wykonuje je na podstawie porozumienia wolontariackiego, a nie umowy o pracę.

Zgodnie z prawem świadczenie wykonywane przez wolontariusza nie jest "świadczeniem pracy", ale "świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy". Stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym. Do spraw nieuregulowanych w porozumieniu wolontariackim oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy.

Czy wykonywanie świadczeń w zakresie wolontariatu będzie wliczane do stażu pracy?

Świadczenie wolontariusza nie jest wliczane do stażu pracy. Nie będzie również wpływało na jego przyszłe uprawnienia pracownicze, np. na długość przysługującego urlopu wypoczynkowego. Okres wykonywania prac w charakterze wolontariusza nie ma wpływu na uzyskanie prawa do renty lub emerytury ani na wysokość tych świadczeń, ponieważ nie jest zaliczany do okresów składkowych ani do nieskładkowych.

Czy mogę zostać wolontariuszem jeśli jestem niepełnosprawny?

Nie ma przeszkód w pozostaniu wolontariuszem osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli tylko rodzaj niepełnosprawności nie uniemożliwia wykonywania zadeklarowanego świadczenia.

Czy będę ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Zgodnie z ustawą wolontariusz współpracujący nie dłużej niż 30 dni, musi mieć wykupione przez organizację, z którą pracuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Po 30 dniu przechodzi pod opiekę państwa polskiego z mocy ustawy "O zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach" ( Dz.U. Nr 199, poz. 1674) w art. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu : przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 marca 2003r "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ). " i objęty jest ubezpieczeniem wypadkowym".

Czy płacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza jest obowiązkowe i kto ją opłaca?

Zasady dotyczące świadczeń zdrowotnych dla wolontariuszy zostały określone w art.46 ust. 1 ustawy. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Kwota od jakiej należy odprowadzić składkę stanowi wysokość najniższego wynagrodzenia a wysokość składki to 10% tej kwoty. Należy jednak pamiętać, że korzystający może ale nie jest zobowiązany do płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza. Ponadto można to uczynić jeżeli wolontariusz nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu np. stosunku pracy, uczenia się w szkole średniej lub uczelni wyższej itp.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza przysługuje od dnia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Instytucją do której należy się zgłosić w tej sprawie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prawa i obowiązki wolontariusza

Podstawową zasadą jest bezpłatny charakter pracy wolontariusza. Jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek posiadania kwalifikacji i spełniania wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, to kandydat na wolontariusza musi je wypełnić. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń. Ponadto wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Korzystający z pomocy wolontariusza na jego prośbę potwierdza treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonywaniu świadczeń, informuje o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji. Organizacja, której pomaga wolontariusz musi w wymagających tego przypadkach zadbać o pełną informację dla wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi zadaniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Organizacja zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, pokrywa koszty podróży służbowych i diet oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Czy członek stowarzyszenia wykonujący nieodpłatnie na jego rzecz jakąś pracę (np. biorąc udział w organizacji imprezy kulturalnej) jest wolontariuszem?

Tak. Zgodnie z art.42 ust. 3 znowelizowanej ustawy członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl