Staż

Nasz Oddział Szansy rozwija się bardzo dynamicznie. Dlatego też poszukujemy aktywnych, pełnych zapału osób gotowych dołączyć do zespołu i wesprzeć nas w działaniach.

staz


Zapewniamy
pracę w życzliwym i wspierającym gronie, poznanie specyfiki działania organizacji pozarządowych, współpracę z doświadczonymi specjalistami, aktywny wpływ na podejmowane decyzje i funkcjonowanie organizacji pozarządowej.
Gwarantujemy satysfakcję z pracy, rozwój osobisty, nabycie nowych, cennych doświadczeń, podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji, uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach społecznych, możliwość poznania innych organizacji z trzeciego sektora, doświadczenie w realizacji projektów konsorcyjnych.
Zapewniamy otrzymanie referencji/dokumentu poświadczającego odbycie praktyk i nabycie konkretnych umiejętności.

Przykładowe zadania stażysty (w zależności od posiadanych konkretnych umiejętności i wiedzy):

 • pomoc w współprowadzeniu i prowadzeniu zajęć edukacyjno-wychowawczych, artystycznych, kulinarnych, międzypokoleniowych, sąsiedzkich (wspierających wspólnoty lokalne) oraz innych wynikających z bieżących projektów
 • wsparcie organizacji w koordynacji nad wykonywanymi zadaniami;
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań
 •  pomoc w pisaniu projektów społecznych
 •  pomoc w aktualizacji Bazy Monitorującej
 •  nawiązywanie kontaktów z biznesem
 •  pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 •  aktualizacja informacji na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych
 •  aktywny, bieżący kontakt z beneficjentami działań
 •  brainstorming projektowy: zaangażowanie w realizację projektów, tworzenie strategii promocji działań
 •  wsparcie w pracy biurowej i księgowo – administracyjnej
 •  inne aktywności związane z bieżącym funkcjonowaniem stowarzyszenia

Do kogo kierujemy zaproszenie na staż:

Szczególnie zapraszamy do współpracy absolwentów oraz studentów kierunków:

 1. Psychologii – nabycie doświadczenia w pracy z rodziną, małym dzieckiem, pracy wychowawczej
 2. Pedagogiki
 3. Nauk Społecznych
 4. Finansów i Rachunkowości – nieoceniona pomoc w pracy w biurze stowarzyszenia i kontaktach z biurem księgowym, tworzeniu dokumentów finansowo – księgowych i pracowniczych, rozliczeniach bieżących, sprawozdaniach, podsumowaniach realizacji projektów itp.; poznanie „od podszewki” specyfiki prowadzenia księgowości i finansów w organizacji pozarządowej
 5. Zarządzania – możliwość usprawnienia funkcjonowania wewnętrznych struktur organizacji, wypracowania skuteczniejszej polityki zarządzania, weryfikacja istniejących procedur oraz narzędzi komunikacji wewnętrznej i obiegu dokumentów itp
 6. Grafiki Komputerowej, Poligrafii i pokrewnych – zdobycie doświadczenia w prowadzeniu kampanii promujących nasze działania, projektowaniu plakatów, ulotek i innych materiałów reklamowych
 7. Dziennikarstwa i pokrewnych – tworzenie tekstów promujących działania Stowarzyszenia, artykułów do gazetek lokalnych, współredagowanie gazetek wydawanych przez konsorcja organizacji NGO których jesteśmy członkami, pomoc w organizacji konferencji, prelekcji, wykładów
 8. Public Relations – pomoc w budowaniu wizerunku nowopowstałego Oddziału Terenowego wśród lokalnej społeczności i instytucji
 9. Informatyki i pokrewnych – możliwość usprawnienia pracy zespołu poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i rozwiązań systemowych

Aplikacja:

Osoby zainteresowane obszarem działalności naszego Stowarzyszenia i odbycia u nas stażu, prosimy o wysłanie zgłoszenia (CV, list motywacyjny) pod adres email: taszansa@gmail.com

staz-i-wolontariat-to-nie-tosamo

definicja

_____________________________________________________________________

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Czym jest staż?

Staż polega na tym, że osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy, zdobywa praktykę zawodową w miejscu, które tworzy dla niej stanowisko odpowiadające jej potrzebom i kwalifikacjom. Organizator stażu z formalnego punktu widzenia nie jest pracodawcą, a stażysta (stażystka) nie jest pracownikiem, choć przysługują mu pewne uprawnienia podobne do tych, które przysługują osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę.

Organizator stażu nie wypłaca stażyście wynagrodzenia, otrzymuje on jedynie stypendium, po które zgłasza się do urzędu pracy. Urząd pracy pokrywa także koszty jego ubezpieczenia. Stażyście przysługuje stypendium (…) kwota ta jest zmienna. Organizator nie podpisuje ze stażystą (stażystką) żadnej umowy, wiąże go natomiast umowa z urzędem pracy.

Aby przyjąć stażystę organizacja musi złożyć wniosek w urzędzie pracy. Urząd ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli wniosek rozpatrzony jest pozytywnie, podpisujemy umowę z urzędem. Staż odbywa się według programu określonego w umowie.

Minimalny czas trwania stażu to 3 miesiące, maksymalny to 6 miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, jeżeli stażysta jest bezrobotnym do 30. roku życia.

Organizacje zwracają uwagę na to, że urzędy nie wyrażają zgody na staże w organizacjach, które pracują wyłącznie zdalnie i nie mają swojego stałego biura. Jest to związane z tym, że stażysta musi być obecny w pracy w konkretnym czasie w konkretnych godzinach, a urząd pracy musi mieć możliwość przeprowadzenia kontroli.

Koszty świadczeń dla stażystów ponoszone są przez urzędy z Funduszu Pracy. Jeżeli stażysta jest osobą niepełnosprawną, w niektórych sytuacjach jego staż finansuje Fundusz Pracy, w innych PFRON. Oprócz staży „standardowych” urzędy pracy realizują także projekty finansowane ze środków EFS, wówczas warunki odbywania stażu różnią się w różnym stopniu od stażu podstawowego.

Organizator stażu nie ma obowiązku zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu, ale urzędnicy rozpatrujący wnioski dużą wagę przywiązują do tego, czy organizacja ma możliwość zatrudnienia stażysty. Takie zapisy znajdują się czasem w umowach zawieranych pomiędzy urzędem a organizacją.
(…)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149)
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160)
Kto może zostać stażystą w organizacji?

Stażystą (stażystką) może zostać każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. Więcej informacji o tym, komu może zostać przyznany status bezrobotnego:

http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/przyznanie-statusu-osoby-bezrobotnej

Informacje o tym, jak się zarejestrować jako osoba bezrobotna, można znaleźć tutaj:

http://psz.praca.gov.pl

Czy można przyjąć na staż osobę z niepełnosprawnością?

Tak, dotyczy to zarówno osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne, jak i jako poszukujące pracy.

Osoba z niepełnosprawnością może być zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, jeżeli posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej lub zasiłku stałego.

Osoba z niepełnosprawnością może być zarejestrowana w urzędzie pracy jako poszukująca pracy, jeżeli oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.

Dla organizacji status osoby z niepełnosprawnością ma znaczenie o tyle, że w przypadku przyjęcia takiej osoby na staż, inne jest źródło jego finansowania. Dla osób niepełnosprawnych, posiadających status „poszukujących pracy” i niezatrudnionych, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ma to znaczenie przy uruchamianiu puli środków w urzędzie (niekiedy urząd może mieć „zwyczajne” środki, a nie mieć środków z PFRON-u, czasami odwrotnie). Na organizację takich staży ogłaszany jest odrębny konkurs.
(…)

Ile zarabia stażysta?

Urząd pracy wypłaca osobie bezrobotnej stypendium, opłaca jej składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz rozlicza się z urzędem skarbowym (żaden z tych obowiązków nie ciąży na organizacji).

Stażyście przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustalana jest raz w roku (1 czerwca) w oparciu o wskaźnik inflacji.

W pewnych sytuacjach stażysta może również starać się o zrefundowanie części kosztów dojazdów na staż oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Czy organizacja ponosi jakiekolwiek koszty organizacji stażu?

Koszty po stronie organizacji to koszty obowiązkowego szkolenia BHP. (…)

Stażysta musi przejść wstępne badania lekarskie, ale na badanie kieruje urząd, a koszty ponosi Fundusz Pracy.

Czy organizacja podpisuje ze stażystą umowę?
Nie. Umowę organizacja podpisuje jedynie z urzędem pracy.
Ile może trwać staż?

Minimalny czas trwania stażu to 3 miesiące, maksymalny – 6 miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, jeżeli stażysta jest bezrobotnym w wieku do trzydziestego roku życia.

W jednym miejscu (jednej organizacji) stażysta może odbywać staż tylko raz.

Czy potrzebne jest stałe miejsce pracy stażysty?
Organizacje zwracają uwagę na to, że urzędy nie wyrażają zgody na staże w organizacjach, które pracują wyłącznie zdalnie i nie mają swojego stałego biura. Jest to związane z tym, że stażysta musi być obecny w pracy w konkretnym czasie (w konkretnych godzinach), a urząd pracy musi mieć możliwość kontroli. Jeżeli organizacja chciałaby, żeby stażysta pracował zdalnie w pewnym zakresie godzin, powinna zapytać przed podpisaniem umowy swój urząd pracy, czy będzie to możliwe.
Jakie są ograniczenia czasu pracy stażysty?

Czas pracy stażysty nie moje przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osoba niepełnosprawną z niepełnosprawnością zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia — 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

Urząd może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. Należy to uzgodnić przed rozpoczęciem stażu.

Czy stażysta ma prawo do urlopu?

Osoba przyjęta na staż ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu (prawo do dni wolnych nabywa po każdych kolejnych 30 dniach). W przypadku sześciomiesięcznego stażu stażyście przysługuje 12 dni wolnych, w przypadku dwunastomiesięcznego – 24 dni.

Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop – takie jak w przypadku urlopu pracowników – nie przysługują.

Czy potrzebny jest opiekun stażu?
Tak. Dla każdego stażysty organizacja musi wyznaczyć opiekuna. Opiekun stażu może zajmować się jednocześnie maksymalnie trzema osobami. Jeżeli przyjmujemy więcej stażystów, musimy wyznaczyć więcej opiekunów.
(…)
Kiedy staż może zostać przerwany?

Staż może zostać przerwany na wniosek organizacji lub z inicjatywy urzędu pracy, jeżeli stażysta nie stawi się w pracy podczas więcej niż jednego dnia i nie usprawiedliwi swojej nieobecności. Staż może zostać przerwany również wtedy, kiedy stażysta narusza obowiązki zawarte w regulaminie pracy, szczególnie wtedy, gdy znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Staż może jednak zostać zakończony również wtedy, kiedy stażysta wprawdzie usprawiedliwił swoją nieobecność, ale jego nieobecność powoduje, że zrealizowanie programu stażowego jest niemożliwe.

Umowa stażowa może także zostać rozwiązana przez urząd pracy, jeżeli organizacja nie realizuje programu stażu albo nie wywiązuje się ze zobowiązań przewidzianych umową.
(…)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160)

Źródło (za zgodą Redakcji): www.poradnik.ngo.pl

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl