Procedura Covid-19

Drodzy rodzice, ze względu na sytuację epidemiologiczną rozpoczynając w tym roku szkolnym zajęcia-zabawy w lokalu O.T.TRAD Szansa Warszawa Targówek przygotowaliśmy procedury, których przestrzeganie pomoże nam chronić siebie nawzajem. Procedury przygotowane są dla dorosłych i wierzymy, że wszyscy dorośli, którzy będą w lokalu Stowarzyszenia, będą dbać o ich przestrzeganie. W trakcie zajęć dbajcie o przestrzeganie zasad opisanych poniżej u siebie i swoich dzieci. Zgadzając się na udział w zajęciach/zabawach w Stowarzyszeniu, bądźcie świadomi, że pomimo zachowania środków ostrożności, przestrzegania procedur, istnieje ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 na terenie Stowarzyszenia.

Procedury organizacji zajęć/zabaw dla dzieci i ich opiekunów w O.T.TRAD Szansa Warszawa Targówek (zwanego dalej Stowarzyszeniem) w czasie pandemii Covid-19

Opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 26 sierpnia 2020 r. (– IV aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8s ust. 5 pkt 2 ustawy z dn.14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2020r. poz. 322, 374, 567).

I.Ogólne informacje dotyczące pracy Stowarzyszenia i organizacji zajęć/zabaw dla dzieci i ich opiekunów

 • Grupa dzieci wraz z opiekunami i prowadzącym zajęcia przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Grupę prowadzi ten sam prowadzący przez cały czas jej trwania.
 • Grupa liczy maks. 6 dzieci i 6 rodziców oraz jeden lub 2 prowadzących zajęcia,
 • Na terenie Stowarzyszenia każde dziecko może przebywać wyłącznie z jednym dorosłym opiekunem.
 • W zajęciach/zabawach może wziąć udział wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (m.in. katar, kaszel, gorączka).
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, zabrania się przychodzenia do lokalu Stowarzyszenia.
 • W trakcie zajęć/zabaw nie wchodzą osoby trzecie.
 • 15 min. po rozpoczęciu zajęć zamykamy drzwi i wejście do sali nie będzie możliwe.

II.Procedura kwalifikacji na zajęcia/zabawy

 • Zapisy na zajęcia prowadzone są przez formularze zgłoszeniowe umieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia taszansa.pl
 • Przed zapisaniem się na zajęcia/zabawy opiekunowie zapoznają się z procedurami, zapisanie się na zajęcia jest jednoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania procedur w czasie pobytu w Stowarzyszeniu.
 • Opiekun przychodząc pierwszy raz na zajęcia wypełnia dokumenty (zgoda na pomiar temperatury z oświadczeniem). 
 • Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury u siebie, jak i u dziecka podczas pobytu w lokalu Stowarzyszenia. W przypadku niewyrażenia zgody, dziecko nie może zostać przyjęte na zajęcia.

III.Procedura pobytu na terenie Stowarzyszenia

 • Opiekunowie i dzieci przy wejściu do lokalu Stowarzyszenia mają mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym, za dopuszczalną temperaturę przyjmujemy do 37stC.
 • Opiekunowie i prowadzący zajęcia po wejściu do lokalu Stowarzyszenia dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos. Rodzice dbają, by po wejściu do lokalu dziecko umyło ręce wodą z mydłem.
 • W sali, w której odbywają się zajęcia, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Przedmioty, zabawki wykorzystywane do zajęć będą codziennie czyszczone lub dezynfekowane. Jeżeli do zajęć są wykorzystywane przedmioty, których nie da się zdezynfekować, uprać to po skończonych zajęciach poddane są one 72 godzinnej kwarantannie.
 • Opiekunowie mogą przynieść przedmioty, zabawki do lokalu Stowarzyszenia tylko takie, które są niezbędne do należytej opieki nad dzieckiem w trakcie zajęć, wówczas opiekunowie proszeni są o nie udostępnianie ich innym dzieciom oraz o zadbanie o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję tych przedmiotów, zabawek i zabranie ich ze sobą po zakończonych zajęciach.
 • Sala będzie wietrzona zawsze po zakończonych zajęciach, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Aby zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci i ich opiekunów, prosimy po zakończonych zajęciach o wyjście z sali maks. w ciągu 15 min. oraz punktualne przychodzenie na zajęcia.
 • Opiekunowie i prowadzący zajęcia dbają o to, aby zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m., jednocześnie jako dorośli jesteśmy świadomi, że ze względu na to, że w zajęciach biorą udział małe dzieci, które nie rozumieją pojęcia „dystansu”, zachowanie go nie zawsze będzie możliwe.
 • Przebywający na terenie Stowarzyszenia opiekunowie i prowadzący zajęcia przestrzegają środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Na terenie Stowarzyszenia może przebywać tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 • Po zakończonych zajęciach grupy prowadzący zobowiązani są do prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Prowadzący zajęcia będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice na usta i nos.
 • Opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji toalety po każdym skorzystaniu z niej.
 • Napoje i jedzenie dzieci i opiekunowie spożywają w wyznaczonym czasie, przygotowane i przyniesione przez siebie. Po skorzystaniu z naczyń należących do Stowarzyszenia, opiekun zobowiązuje się do ich umycia i wyparzenia.

IV.Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19:

 • Prowadzący zajęcia zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. W takim wypadku zajęcia w Stowarzyszeniu zostaną odwołane, o czym rodzice będą powiadomieni wiadomością sms.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 • Rekomenduje się ustalenie listy osób (lista obecności) przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
  03-549 Warszawa, ul. Radzymińska 111a/113
 2. Możesz się z nami skontaktować:
  a) listownie na wyżej podany adres korespondencyjny,
  b) poprzeze-mail: taszansa@gmail.com
  c) telefonicznie: 22/ 253-32-06 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. f oraz art. 9 ust 2 lit. i RODO, a także w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374). 
 2. Dane będziemy przetwarzać przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami dotyczącymi realizowanych usług. 
 3. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa. 
 4. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
  1. a)  Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
  2. b)  Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych 
  3. c)  Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania. 

Aby skorzystać z praw ww. skontaktuj się z nami w sposób zawarty w punkcie 1, podpunkty a, b, c. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 
 2. Podanie tych danych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 
Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl